GENERELT

OVERDRAGELSE AF TV-REKLAMETID

Tv-reklametiden kan ikke overdrages. 

ANSVAR FOR REKLAMENS INDHOLD

Ansvaret for, at en reklame ikke er retsstridig, herunder stridende mod tredjemands rettigheder, påhviler annoncør/ordregiver. Dette gælder uanset TV 2 DANMARK A/S’ accept af reklamen til offentliggørelse. Annoncør/ordregiver indestår for, at reklamen er lovlig, at nødvendige tilladelser er indhentet samt, at alle rettigheder i forbindelse med den aftalte udnyttelse af reklamen er endeligt clearet. Annoncør/ordregiver skal holde TV 2 DANMARK A/S og enhver anden, der medvirker til offentliggørelsen af reklamen, skadesløs for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af en retsstridig reklame. TV 2 DANMARK A/S har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder stridende mod gældende lov. TV 2 DANMARK A/S har i øvrigt ret til at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder uegnede til offentliggørelse. 

KLAGER OVER MANGLENDE OFFENTLIGGØRELSE M.V.

I tilfælde af manglende offentliggørelse, offentliggørelse af forkert reklame, ufuldstændig offentliggørelse eller andre væsentlige mangler, der skyldes TV 2 DANMARK A/S, er ordregiver berettiget til tilbagebetaling af det beløb, der er indbetalt for den pågældende offentliggørelse. Hvis der forekommer billed- eller lydudfald i dele af udsendelsesområdet, tilbagebetales en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb. Udfald i mindre end 10 pct. af udsendelsesområdet medfører ikke ret til tilbagebetaling. Ordregiver kan ikke gøre andre krav gældende over for TV 2 DANMARK A/S. Reklamation skal ske skriftligt senest fem dage efter offentliggørelsesdatoen. Reklamation over en reklame, der er planlagt til genindrykning/genudsendelse inden udløbet af femdagsfristen, skal dog ske omgående. 

STANDSNING AF REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S er berettiget til at afvise, begrænse eller standse offentliggørelsen af en reklame, fx i tilfælde af:

 1. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettigede indvendinger mod fortsættelse af markedsføringen.
 2. At reklamen ikke modtages rettidigt, eller at den ikke overholder de tekniske specifikationer.
 3. At ordregiver ikke betaler til tiden. Standses kampagnen pga. manglede betaling sker det til fuld pris.

Afvisning, begrænsning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregiver for forpligtelsen til at betale. TV 2 DANMARK A/S er ikke ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, måtte lide som følge af afvisning, begrænsning eller standsning af reklamen. 

AFVISNING AF KONKURRENTERS REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S afviser konkurrenters reklamer, som vurderes at kunne have en betydelig negativ virkning for TV 2 DANMARK A/S i form af tab af brugere, og/eller tab af omsætning. Beslutning om afvisning vil bero på en konkret vurdering af:

 • Væsentligheden af konkurrenceforholdet
 • Den konkrete reklames udformning og indhold 

FORCE MAJEURE

Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, dvs. krig, jordskælv, oprør, atomskade eller lignende, og såfremt parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere burde have undgået eller overvundet den.

TILGÆNGELIGGØRELSE AF TV-REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S har efter første udsendelse af en tv-reklame ret til at gøre den tilgængelig for tredjemand. 

GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING

TV 2 DANMARK A/S’ ansvar over for ordregiver kan aldrig overstige prisen for offentliggørelsen af reklamen.

VÆRNETING

Enhver tvist mellem ordregiver og TV 2 DANMARK A/S, i anledning af parternes aftale, afgøres ved Københavns Byret.

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

TV 2 DANMARK A/S har pligt til at påse, at alle reklamer, der vises på TV 2s kanaler, overholder den gældende lovgivning. For at undgå at komme i en situation, hvor en reklame må afvises, tilbyder TV 2 DANMARK A/S at vurdere lovligheden af reklamen allerede på udkastniveau. Ansvaret for reklamens lovlighed påhviler dog annoncør/ordregiver uanset TV 2 DANMARK A/S’ vurdering. Kontakt venligst TV 2 Jura på tlf. 39 75 75 75 for nærmere information.

 

GODTGØRELSER OG PROVISION

Godtgørelser beregnes af kampagnens pris efter fradrag af ordrerelaterede rabatter og annoncørrabatter og fratrækkes ved fakturering af kampagnen.

ONLINE- OG KAMPAGNEHÅNDTERINGSGODTGØRELSE, LINEÆRT TV

Der kan opnås 0,5 % i online- og kampagnehåndteringsgodtgørelse på TV-kampagner.
Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer, som anvender TV 2 MediaLink.

FORUDBETALT GODTGØRELSE, LINEÆRT TV

Forudbetalende kunder og bureauer får 1 % i godtgørelse på TV-kampagner. Godtgørelsen gives efter rettidig betaling på separat kreditnota.

SIKKERHEDSGODTGØRELSE, TV OG DIGITAL

Der kan opnås 1 % i sikkerhedsgodtgørelse på alle reklamekampagner på TV 2.
Sikkerhedsgodtgørelsen gives til ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”, anfordringsgaranti eller spærret konto.

INFORMATIONSGODTGØRELSE, DIGITAL

1. Der kan opnås 2 % i informationsgodtgørelse på alle digitale reklamekampagner.
Informationsgodtgørelsen ydes til ordregivende bureauer i det omfang, der tilsikres:

 • Ajourføring af priser, formater, tekniske og juridiske krav, tilgodehavende i bank og øvrige generelle betingelser.
 • Kontrol af korrekt kampagnebooking (tilgængeligt via TV 2 Connect).
 • Information til TV 2 Traffic vedrørende materiale og eventuel tracking senest to arbejdsdage før kampagnestart.
 • Information til TV 2 Traffic vedrørende udskiftning af materiale efter kampagnestart.
 • Løbende ajourføring af kampagneafvikling via tredjepartstracking eller TV 2 Connect.
 • Trækning og kontrol af kampagneevaluering efter endt kampagne (tilgængeligt via TV 2 Connect).
 • Meddelelse til annoncørerne om relevant information.
 • Udveksling af erfaringer og resultater fra egen research, som er relevant for TV 2 DANMARK A/S.

TV 2 Traffic - kontakt: banner@tv2.dk

2. Såfremt kravene angivet i pkt. 1 ikke er overholdt, kan TV 2 efterfølgende debitere ordrens informationsgodtgørelse.

TEKNISK GODTGØRELSE, DIGITAL

1. Der kan opnås 4 % i teknisk godtgørelse på alle digitale reklamekampagner. Teknisk godtgørelse ydes til ordregivende bureauer i det omfang, overholdelse af TV 2 DANMARK A/S’ tekniske specifikationer tilsikres:

 • Ordregivende bureau tilsikrer at levere færdigt materiale til TV 2 senest to arbejdsdage før kampagnestart. Ved færdigt materiale forstås fejlfrit og velfungerende materiale, der overholder TV 2s standardbetingelser og -specifikationer.
 • Ordregivende bureau tilsikrer, at TV 2s tekniske specifikationer, tekniske krav og øvrige standardbetingelser overholdes.
 • Ordregivende bureau tilsikrer ajourføring ved brug af tredjepartstracking. Herved forstås opstartstjek af, at tracking er implementeret korrekt, og data overføres fejlfrit.

2. Såfremt kravene angivet i pkt. 1 ikke er overholdt, kan TV 2 efterfølgende debitere ordrens tekniske godtgørelse.

 

INDKØBSPOLITIK

TV 2S KRAV TIL LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERES SAMFUNDSANSVAR

TV 2 er bevidst om sit ansvar for samfundet og bevidst om vigtigheden af at sikre, at TV 2s aktiviteter foregår på en måde, der lever op til samfundets forventninger til en af Danmarks førende mediekoncerner.

TV 2 tilslutter sig principperne om virksomhedens sociale ansvar, og TV 2 forfølger en række initiativer og målsætninger, der understøtter virksomhedens samfundsansvar og miljøhensyn.

TV 2s indkøbspolitik indeholder de forventninger, TV 2 stiller til sine leverandører og samarbejdspartnere.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere overholder alle gældende love og forskrifter samt respekterer menneskerettighedskonventioner.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere afstår fra at diskriminere ved ansættelse af medarbejdere i forhold til løn og andre arbejdsvilkår, på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere respekterer medarbejdernes frie valg til foreningsdannelse og ret til at organisere sig.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere efterlever gældende regler og forskrifter om arbejdsmiljø, og at de prioriterer, at medarbejderne har et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere overholder gældende love og forskrifter på miljøområdet, og at leverandørerne og samarbejdspartnerne har fokus på deres energiforbrug og miljøbelastning.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere respekterer national lovgivning såvel som Europarådets korruptionskonvention og OECD’s konvention om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd.

TV 2s leverandører og samarbejdspartnere orienteres om indholdet af TV 2s indkøbspolitik med pålæg om at reagere, hvis de ikke kan tilslutte sig principperne heri, eller de ikke efterlever principperne.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere formidler indholdet af TV 2s indkøbspolitik til sine medarbejdere, ligesom TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere prioriterer principperne i forhold til deres leverandører og samarbejdspartnere.

Måtte en leverandør eller samarbejdspartner meddele TV 2, at principperne ikke fuldt ud følges, eller måtte TV 2 i øvrigt komme i besiddelse af oplysninger om, at det forholder sig således, indleder TV 2 dialog med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner med henblik på at afdække, hvad der forhindrer princippernes efterlevelse. Såfremt den manglende efterlevelse af principperne af TV 2 anses som grov, eller leverandøren eller samarbejdspartneren udviser manglende interesse i at arbejde henimod en efterlevelse, forbeholder TV 2 sig at søge en afslutning på det pågældende forretningsforhold.

TV 2S ØVRIGE KRAV TIL INDKØB 

BESLUTNINGSKOMPETENCE

Erhvervelse af programmer, immaterielle rettigheder og rettigheder til sportsbegivenheder sker med udgangspunkt i programstrategien, udmøntet i programplanerne. Større og mere principielle indholdskøb drøftes i direktionen og følger i øvrigt proceduren beskrevet i autorisations- og attestationspolitikken, beskrevet i TV 2s interne kontrol- og risikostyringssystemer.
Som et led i beslutningen om køb af større programpakker eller rettigheder til økonomisk tunge og/eller omfangsrige sportsbegivenheder overvejes, om indholdet skal erhverves i samarbejde med andre. Dette er særligt relevant, hvor rettighederne udbydes for et geografisk område, der rækker ud over Danmark.

Indkøb af teknik og tekniske anlæg sker inden for rammerne af TV 2 Tekniks budget og anlægsinvesteringsbudgettet. Inden igangsættelse af en anlægsinvestering skal den indstilles med business case til godkendelse i investeringsgruppen. Indkøb af teknik og teknikanlæg følger i øvrigt proceduren beskrevet under ”anlægsinvesteringer” og autorisations- og attestationspolitikken, beskrevet i TV 2s interne kontrol- og risikostyringssystemer. 

KONKURRENCEUDSÆTTELSE

TV 2 skal som offentligt ejet virksomhed følge EU’s udbudsregler og reglerne i tilbudsloven om offentliggørelse af indkøb i det omfang, indkøbene overstiger tærskelværdierne og i øvrigt ikke er undtaget regelsættene.

TV 2 foretager annoncering af EU-udbud i EU-Tidende. Annoncering af udbud i henhold til tilbudsloven sker på udbud.dk.

TV 2s aftaler om indkøb, udvikling, produktion og samproduktion af programmateriale, der er beregnet til udsendelse, er undtaget reglerne om offentligt udbud.

TV 2 vælger imidlertid fra tid til anden at konkurrenceudsætte indholdsproduktionen via udbud, enten som udbud efter programideer (pitching), eller ved at større indkøb af programindhold, fx morgen-tv eller familiejulekalender, sendes i udbud hos en afgrænset gruppe programproducenter. 

BUDGET- OG REGNSKABSAFLÆGGELSE

For nyproducerede programmer skal programproducenterne, som udgangspunkt, udarbejde detaljeret budget over produktionsomkostningerne. Budgettet gennemgås kritisk inden godkendelse. Besparelser på eksterne budgetposter kan ikke medgå til dækning af overskridelser på interne budgetposter, uden aftale med TV 2, medmindre der er tale om mindre afvigelser. Overskridelser på det samlede produktionsbudget er producenternes risiko, forudsat der ikke er tale om nye ønsker fra TV 2, der ikke har været indeholdt i budgettet. Besparelser på det samlede produktionsbudget deles som udgangspunkt ligeligt mellem programproducenten og TV 2. Der skal senest 3 måneder efter levering af udsendelsesklart materiale afleveres revisorgodkendt regnskab for produktionen. For efterfølgende sæsoner kan dette erstattes af et internt regnskab, hvis TV 2 finder det tilstrækkeligt. 

RETTIGHEDSERHVERVELSE

For hvert enkelt rettigheds- og programkøb sørger TV 2 for at erhverve flest mulige rettigheder, dels i relation til TV 2s udnyttelse på egne platforme, dels i form af økonomiske rettigheder, når rettighederne udnyttes af andre. 

TV 2S EGEN UDNYTTELSE

For entrepriseproduktioner, hvor TV 2 helt eller overvejende afholder produktionsomkostningerne, er udgangspunktet, at TV 2 erhverver eksklusive rettigheder til at udsende en dansksproget version af produktionen i tv og at gøre denne tilgængelig on demand uden tidsmæssige begrænsninger. TV 2 kræver som udgangspunkt, at de medvirkendes rettigheder skal være frikøbt til udnyttelse på TV 2s platforme, med undtagelse af vederlag til Koda og Gramex. TV 2 accepterer dog, at der tilkommer skuespillere, sangere, musikere, dramatikere og instruktører genudsendelsesbetaling og betaling ved udnyttelse på TV 2 PLAY, at fiktionsproducenterne modtager royalty, når produktionerne udnyttes på TV2 PLAY, ud over catch up-perioderne, og at formatrettighedsindehavere og rettighedshavere til arkivklip, ikke er frikøbt.

For danske og udenlandske licenskøb, samt for retten til udsendelser fra sportsbegivenheder, vil TV 2s rettighedserhvervelse typisk være tidsmæssigt begrænset og/eller begrænset til et antal udsendelser.

TV 2 erhverver som altovervejende hovedregel eksklusive tv-rettigheder til programindholdet inden for licensperioden.
For danske licenskøb søger TV 2 tillige at erhverve eksklusive video-on-demand-rettigheder i samme periode som tv-rettighederne, men dette er ikke altid muligt. Særligt standardaftalerne, der regulerer tv-stationernes udnyttelse af de spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som TV 2 i henhold til public service-tilladelsen er forpligtet til at engagere sig i, indeholder en begrænset rettighedserhvervelse i relation til on demand-udnyttelsen.

For udenlandske licenskøb forsøges det at erhverve catch up-rettigheder til programmerne, og for on demand-rettigheder i øvrigt foretages der en nøje prioritering af behovet og omfanget, inden disse rettigheder søges erhvervet.
For rettigheder til sportsbegivenheder erhverver TV 2 tillige eksklusive transmissionsrettigheder til såvel tv som on demand, men disse rettigheder er oftest tidsmæssigt begrænsede. Dog søger TV 2 at erhverve non-eksklusive kliprettigheder tidsubegrænset. 

ANDRES UDNYTTELSE

For entreprisekøb, som TV 2 helt eller overvejende finansierer, er udgangspunktet, at TV 2 opnår andel af indtægterne, når produktionerne, eller rettigheder i tilknytning hertil, udnyttes af andre, medmindre programmerne hviler på et fuldt udviklet format.

Derimod hører det til sjældenhederne, at TV 2 erhverver økonomiske rettigheder til licenskøb.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.