GENERELT

OVERDRAGELSE AF TV-REKLAMETID

Tv-reklametiden kan ikke overdrages. 

ANSVAR FOR REKLAMENS INDHOLD

Ansvaret for, at en reklame ikke er retsstridig, herunder stridende mod tredjemands rettigheder, påhviler annoncør/ordregiver. Dette gælder uanset TV 2 DANMARK A/S’ accept af reklamen til offentliggørelse. Annoncør/ordregiver indestår for, at reklamen er lovlig, at nødvendige tilladelser er indhentet samt, at alle rettigheder i forbindelse med den aftalte udnyttelse af reklamen er endeligt clearet. Annoncør/ordregiver skal holde TV 2 DANMARK A/S og enhver anden, der medvirker til offentliggørelsen af reklamen, skadesløs for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af en retsstridig reklame. TV 2 DANMARK A/S har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder stridende mod gældende lov. TV 2 DANMARK A/S har i øvrigt ret til at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder uegnede til offentliggørelse. 

KLAGER OVER MANGLENDE OFFENTLIGGØRELSE M.V.

I tilfælde af manglende offentliggørelse, offentliggørelse af forkert reklame, ufuldstændig offentliggørelse eller andre væsentlige mangler, der skyldes TV 2 DANMARK A/S, er ordregiver berettiget til tilbagebetaling af det beløb, der er indbetalt for den pågældende offentliggørelse. Hvis der forekommer billed- eller lydudfald i dele af udsendelsesområdet, tilbagebetales en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb. Udfald i mindre end 10 pct. af udsendelsesområdet medfører ikke ret til tilbagebetaling. Ordregiver kan ikke gøre andre krav gældende over for TV 2 DANMARK A/S. Reklamation skal ske skriftligt senest fem dage efter offentliggørelsesdatoen. Reklamation over en reklame, der er planlagt til genindrykning/genudsendelse inden udløbet af femdagsfristen, skal dog ske omgående. 

STANDSNING AF REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S er berettiget til at afvise, begrænse eller standse offentliggørelsen af en reklame, fx i tilfælde af:

  1. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettigede indvendinger mod fortsættelse af markedsføringen.
  2. At reklamen ikke modtages rettidigt, eller at den ikke overholder de tekniske specifikationer.
  3. At ordregiver ikke betaler til tiden. Standses kampagnen pga. manglede betaling sker det til fuld pris.

Afvisning, begrænsning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregiver for forpligtelsen til at betale. TV 2 DANMARK A/S er ikke ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, måtte lide som følge af afvisning, begrænsning eller standsning af reklamen. 

AFVISNING AF KONKURRENTERS REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S afviser konkurrenters reklamer, som vurderes at kunne have en betydelig negativ virkning for TV 2 DANMARK A/S i form af tab af brugere, og/eller tab af omsætning. Beslutning om afvisning vil bero på en konkret vurdering af:

  • Væsentligheden af konkurrenceforholdet
  • Den konkrete reklames udformning og indhold 

FORCE MAJEURE

Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, dvs. krig, jordskælv, oprør, atomskade eller lignende, og såfremt parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere burde have undgået eller overvundet den.

TILGÆNGELIGGØRELSE AF TV-REKLAMER

TV 2 DANMARK A/S har efter første udsendelse af en tv-reklame ret til at gøre den tilgængelig for tredjemand. 

GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING

TV 2 DANMARK A/S’ ansvar over for ordregiver kan aldrig overstige prisen for offentliggørelsen af reklamen.

VÆRNETING

Enhver tvist mellem ordregiver og TV 2 DANMARK A/S, i anledning af parternes aftale, afgøres ved Københavns Byret.

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

TV 2 DANMARK A/S har pligt til at påse, at alle reklamer, der vises på TV 2s kanaler, overholder den gældende lovgivning. For at undgå at komme i en situation, hvor en reklame må afvises, tilbyder TV 2 DANMARK A/S at vurdere lovligheden af reklamen allerede på udkastniveau. Ansvaret for reklamens lovlighed påhviler dog annoncør/ordregiver uanset TV 2 DANMARK A/S’ vurdering. Kontakt venligst TV 2 Jura på tlf. 39 75 75 75 for nærmere information.